آشنایی با اسپانیا،ادبیات،زبان،هنروفرهنگ

آشنایی با اسپانیا،ادبیات،زبان،هنروفرهنگ

@spanish

Introducción a la española, la literatura, el lenguaje, el arte, la cultura
@spanish
@spanish
@spanish

آشنایی با فرانسه،ادبیات،زبان،هنروفرهنگ

@francaise
@francaise
@francaise


فلسفه و حکمت هنر

@islamic_artt
@islamic_artt
@islamic_artt

Suscriptores: 3.638

Bella_Ciao_en_español___Diego_moreno_Lyrics_Paroles(720p).mp4

آشنایی با اسپانیا،ادبیات،زبان،هنروفرهنگ
آشنایی با اسپانیا،ادبیات،زبان،هنروفرهنگ

Dile 
Yo, mi sueño se va 
Se va por el camino 
Yo, yo mi sueño se va 
Se va por el camino 
Pare, que la alegria 
De mi vida es un momento 
Momento 
Pare, que la alegria
De mi vida Momento 
Dile, dile, dile
Chiquita, no lo quiero asi 
Dile, dile, dile 
A mi me esta volviendo loca 
Dile, dile, dile 
Porque la vi yo pasar por la calle asi
Dile, dile, dile 
A mi me esta volviendo loca 
Señor, Señor, Señor 
Señor, Señor, Señor 
Señor, Señor, Señor 
Señor, Señor, Señor 
Pare, que la alegria 
De mi vida es un momento 
Momento 
Pare, que la alegria 
De mi vida es un momento 
Momento 
Dile, dile, dile
Chiquita, no lo quiero asi 
Dile, dile, dile 
A mi me esta volviendo loca 
Dile, dile, dile 
Porque la vi yo pasar por la calle asi
Dile, dile, dile 
A mi me esta volviendo loca 
Solo, yo me encuentro solo, solo
Solo, yo me encuentro triste, solo 
Solo, yo me encuentro solo, solo
Solo, yo me encuentro triste, solo 
Dile, dile, dile 
Chiquita, no lo quiero asi 
Dile, dile, dile
A mi me esta volviendo loca
Dile, dile, dile
Porque la vi a esa gitana mia
pasar por la calle asi 
No puedo vivir

آشنایی با اسپانیا،ادبیات،زبان،هنروفرهنگ
آشنایی با اسپانیا،ادبیات،زبان،هنروفرهنگ

📚📚📖📖✏️✏️📝📝📚📚